KANONIZAČNÍ PROCES

1. listopadu 1996, za necelých devět roků po smrti Matky Vojtěchy, otevřel brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle v Brně její beatifikační a kanonizační proces.

Při setkání s ní jsem vnímal blízkost ženy, která cele patří Bohu,“ napsal Otec biskup ve vzpomínce na setkávání s ní. 

Sama Matka Vojtěcha ke smyslu svého života napsala toto:

„Vždyť to je náš hlavní cíl: poznávání nejvyššího Dobra a dávání ho dále             a štědře dobrotou svého srdce.“

Tuto větu napsala Matka Vojtěcha v dopise z vězení v roce 1956 své neteři – boromejce sestře Leoně ke složení doživotních slibů. Jednou větou vyjádřila charisma a spiritualitu svého společenství i své - v kontemplaci žité milosrdenství, které naplno žila nejen ve vězení, ale celý život, především ve vrcholném období, když byla generální představenou.

V roce 2004 diecézní proces převzala Kongregace pro kauzy svatých ve Vatikánu. 

Po dvou letech zkoumání, v roce 2006, byl diecézní proces potvrzen a byla otevřena římská fáze kanonizačního řízení.

1. října 2013 proběhlo vyhodnocení zkoumání teologů. 18. listopadu 2014 se sešla k hodnocení kauzy Matky Vojtěchy Kongregace kardinálů a biskupů. Vyjádření těchto odborníků předložil prefekt Kongregace pro kauzy svatých kardinál Angelo Amato SDB Svatému otci Františkovi; ten pak 6. prosince 2014 potvrdil dekret o heroicitě ctností této naší sestry. (dekret).

Tímto veřejným prohlášením hrdinských ctností služebnice Boží, dostává titul ctihodná. Jinými slovy, papež oficiálně uznává, že Matka Vojtěcha Hasmandová věrně následovala příklad Ježíše Krista a dosáhla hrdinského stupně ctností. Věřící ji tedy mohou veřejně uctívat. Stává se také příkladem k následování.

V současné době je třeba, aby nebe potvrdilo toto vyjádření Svatého otce a církve prostřednictvím zázraku. A zázrak je především otázkou naší pokorné a důvěrné modlitby. Kdo se chce zapojit do modlitby na tento úmysl, může se připojit ke Společenství modlitby. 

„Boží přítomnost se vždycky a zvlášť zřetelně projevuje v životech svatých. Jejich svědectví svatosti může dnes i nám přinést odvahu k novému probuzení. Svatí nám mimochodem ukazují, že je možné a dobré žít radikálně ve vztahu k Bohu, žít tento vztah a klást Boha na první místo.“ (Benedikt XVI. Erfurt, 24. 9. 2011)

Z HISTORIE PROCESU

 

Mons. Josef Laštovica radil po úmrtí Matky Vojtěchy, její nástupkyni, Matce Inviolatě Krupkové, aby hned začaly rozvíjet případ Matky Vojtěchy, která zemřela v pověsti svatosti. Především aby kontaktovaly žijící svědky jejího života. (z jeho dopisu ze dne 7. 12. 1992).

Sestry mohly napsat svoji vzpomínku na Matku Vojtěchu. Tyto vzpomínky sester a také vlastní písemné sdělení Matky Vojtěchy o jejím povolání se staly podkladem pro napsání nekrologu Matkou Inviolatou, který později vydaly pod názvem: Láska smrtí nekončí.

Sestry z celého společenství se přihlásily do modlitební skupiny, která se modlila za blahořečení Matky Vojtěchy, ještě dříve než začal beatifikační proces. Přihlásila se skupina kolem 60 sester.

Dne 1. 10. 1995 další generální představená, M. Remigie Češíková, prosila Otce biskupa Vojtěcha Cikrleho o schválení přímluvných modliteb pro tuto skupinu.

 

Průběh kanonizačního řízení - rok 1996 – 2014

Po obdržení Nihil obstat z Vatikánu, 28. 2. 1996 s datem 25. 1. 1996 a s podpisem – pro-prefectus +Albertus Bovone a sekretář +Eduardus Nowak, byl zahájen oficiálně diecézní proces jmenováním příslušného církevního soudu a přísahou jednotlivých osob (29. 11. 1996).

1. 11. 1996 biskup Vojtěch na návrh generální představené M. Remigie jmenoval postulátora Mons. ThDr. Karla Simandla, tehdejšího generálního sekretáře ČBK.

2. 11. 1996 pozval Otec biskup Vojtěch Cikrle generální představenou Matku Remigii Češíkovou na slavnostní zahájení kanonizačního procesu – v pátek 29. 11. 1996 ve 14 hod. v Brně na Petrově. Spolu s ní zde bylo deset sester, také s. Ludmila a s. Fabiola, nejbližší spolupracovnice Matky Vojtěchy, sestra Doloris, která s ní byla ve vězení.

Další fotografie: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tímto prvním zasedáním byl oficiálně zahájen kanonizační proces Služebnice Boží, sestry Vojtěchy Hasmandové.

„Zahájený kanonizační proces ještě není vyhlášením za svatého. Je to začátek dokazování a k jeho dobrému průběhu je potřeba Boží milosti a pomoci. Modleme se proto za průběh procesu a za oslavení Služebnice Boží, Vojtěchy Hasmandové. Dá-li Bůh, bude to nový mocný stimul pro duchovní život nás všech.

(Otec biskup Vojtěch Cikrle při zahájení kanonizačního řízení.)

Činnost tribunálu spočívala ve vyslechnutí 44 svědků ze všech období života Boží služebnice, od narození až po blaženou smrt (21. 1. 1988), o pověsti svatosti a případných vyslyšeních na její přímluvu. Současně se ověřoval a překládal do italštiny písemný materiál, dokumentace procesu od zatčení, dílčí výslechy, odsouzení pro velezradu ve službách Vatikánu, léta ve vězení (8 roků), 10 roků ve Vidnavě, 17,5 roku její činnosti jako generální představené, příprava a vedení dvou generálních kapitul Kongregace, uplatňování pokoncilní obnovy řeholního života, formace tajných povolání (50 jich vytrvalo do dneška) a další.

Došlo k ověření hrobu, pokoje kde zemřela, a jiných místností v klášteře ve Znojmě-Hradišti, jestli tam nebyly nějaké známky liturgického kultu.

Dne 26. 10. 2004 byl na brněnském biskupství diecézní proces uzavřen, zapečetěn a následně předán v Římě Kongregaci pro kauzy svatých. Fotografie z ukončení diecézního procesu.

A jaký byl postup ve Vatikánu?

Slavnostní otevření zapečetěné dokumentace, jmenování římského postulátora, relátora kauzy, pod jehož vedením postulátor se svou spolupracovnicí připravoval knihu Positio o heroicitě ctností. Postulátorem byl jmenován Mons. ThDr. Josef Laštovica. V této práci mu pomáhala SM. Remigie Češíková SCB. 4. listopadu 2009 odevzdali tuto vypracovanou knihu na Kongregaci pro kauzy svatých, k dalšímu zkoumání církví.

Po tomto kroku byla od 1. 1. 2012 jmenována postulátorkou sestra Remigie Češíková SCB. Mezitím došlo ke zkoumání života Matky Vojtěchy na Kongregaci pro kauzy svatých. Dvě skupiny, nejdříve kongregace teologů (29. 10. 2013) a po ní kardinálů a biskupů (28. 11. 2014) zkoumaly nezávisle na sobě, jednotlivě a pak i společně ve skupině, heroicitu ctností, života a smrti služebnice Boží.

Výsledky tohoto zkoumání pak prefekt kongregace Kardinál Angelo Amato, SDB, předložil v tajné konzistoři Svatému otci Františkovi a ten potvrdil 6. 12. 2014 dekret o heroicitě ctností. Tím sdělil, že tato Boží služebnice může být vzorem k následování. Také dostala titul venerabilis – ctihodná. Tím skončilo zkoumání života ctihodné služebnice Boží. Dekret o heroicitě ctností k nahlédnutí - zde.

Ale k zakončení procesu blahořečení je nutné zázračné uzdravení na přímluvu Boží služebnice. Musí se dokázat uzdravení z takové nemoci nebo patologického stavu, kdy podle současného stavu lékařské vědy není žádná pomoc. Lékaři mají dát dokumentované prohlášení s podrobným popisem choroby, stav před a po uzdravení, který musí být trvalý.

Je podstatné a velmi důležité, aby se přímluvné modlitby konaly jen na přímluvu jedné kandidátky svatosti.

Ověření zázraku vyžaduje přísný postup. Po diecézním šetření podle předepsaných instrukcí a stanoviska lékařů následuje u Kongregace pro kauzy svatých dvojí lékařská komise odborníků. Teprve potom kardinálská komise poprvé vysloví, že se jedná o zázračné uzdravení lidsky nevysvětlitelné, a postoupí vše Svatému otci. Tím se otevírá cesta k beatifikaci. Berme celou tuto záležitost jako Boží dar církvi v naší vlasti.

K tomu, aby mohlo dojít k zázraku, byla opět vytvořena modlitební skupina, která se pravidelně modlí za blahořečení, za nový dorost a také za uzdravení a Boží pomoc mnoha nemocným a potřebným lidem, kteří se do přímluvné modlitby svěřují.

Peněžité příspěvky na probíhající proces Matky Vojtěchy Hasmandové je možné zasílat na účet:
27-2072820437/0100
Komerční banka
Kaiserštejnský palác
Malostranské nám. 37/23
Praha 1
variabilní symbol: 1988

Za každý dar srdečné Pán Bůh zaplať!