Proces kanonizacyjny

Z DZIEJÓW PROCESU BEATYFIKACYJNEGO

Mons. Josef Laštovica doradzał po śmierci Matki Wojciechi jej naśladownicy, Matce Inviolacie Krupkovej, że siostry natychmiast powinny zacząć rozwijać kauzę Matki Wojciechi, która zmarła w opinii świętości. Przede wszystkim miały one skontaktować się z naocznymi świadkami jej życia (z jego listu z dnia 7. grudnia 1992).

Siostry mogły napisać swoją pamięć na Matkę Wojciechę. Te wspomnienia sióstr, jak i też wlasne, na piśmie zaznaczone słowa Matki Wojciechi o jej powołaniu, stały się podstawą dla napisania nekrologu z pióra Matki Inviolaty, który póżniej siostry wydały pod nazwą: „Miłość śmiercią się nie kończy”.

Siostry z calej współnoty zgłosiły się do grupy modlitewnej, która modliła się za beatyfikację Matki Wojciechi, jeszcze zanim rozpoczęto proces beatyfikacyjny. Zgłosiła się wtedy grupa koł 60 sióstr.

Dnia 25. pażdziernika 1995 roku następna przełożona generalna, M. Remigie Češíková, prosiła Ojca biskupa Wojciecha Cikrle o zatwierdzenie modlitw błagałnych dla tej grupy.

 

CIĄG DZIAŁAŃ KANONIZACYJNYCH W LATACH 1996–2014

Po wręczeniu Nihil obstat z Watykanu dnia 28. lutego 1996 roku z datą 25. stycznia 1996 roku i z podpisem – pro-prefectus +Albertus Bovone i sekretarz +Eduardus Nowak, oficjalnie rozpoczęto proces diecezjalny zwołaniem odpowiedniego trybunału kościelnego po złożeniu przysięgi pojedyńczych jego członków (dnia 29. listopadu 1996 roku).

Dnia 1. listopadu 1996 na propozycję przełożonej generalnej M. Remigii Ojciec biskup Wojciech wymienił postulatora Mons. ThDr. Karla Simandla, który był wtedy sekretarzem generalnym ČBK.

Dnia 2. listopadu 1996 roku zaprosił Ojciec biskup Wojciech Cikrle przełożoną  generalną, Matkę Remigię Češíkovą, na uroczystość rozpoczęcią procesu kanonizacyjnego – było to w piątek dnia 29. listpadu 1996 roku o godzinie drugiej po południu w katedrze św. Piotra i Pawła w Brnie-Petrowie. Wraz z nią uczęstniczyło w tej uroczystości dziesięć sióstr, między nimi też siostry Ludmila i Fabiola, najbliśsze współpracowniczki Matki Wojciechi, i dalej siostra Doloris, która razem z nią była aresztowana.

Zdjęcia: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Przes tę pierwszą sesję został oficjalnie rozpoczęty proces kanonizacyjny Sługi Bożej  siostry Wojciechi Hasmandovej.

„Zapoczęty proces kanonizacyjny jeszcze nie znaczy to samo, co wygłoszenie człowieka świętym. Jest on zapoczęciem dostarczania dowodów,  i do jego dobrego przebiegu nieodzowna jest Boża łaska i pomóc. Módłmy się więc za cały ciąg procesu i za oddanie czci Słudze Bożej Wojciesze Hasmandovej. Gdy tylko Pan Bóg da, ustanowi to nowy mocny bodziec dla życia duchowego nas wszystkich.“

(Ojciec biskup Wojciech Cikrle przy okazji rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego)

Czynność trybunału składała się z przesłuchania  44 świadków z wszystkich etap życiowych Sługi Bożej, od jej urodzenia aż do szcęśliwej śmierci (21. stycznia 1988), o jej opinii świętości i ewentualnych wysłuchanych modlitwach za jej wstawiennictwem. Jednocześnie sprawdzano i tłumaczono na język włoski materiały pisemne, dokumentację jej procesu sądowego od momentu aresztowania, pojedyńcze przesłuchania, skazanie za zdradę stanu w służbach Watykanu, lata spędzone w więzieniu (8 lat, następnie 10 lat spędzonych w Vidnavie, 17,5 lat jej czynnoćci na pozycji przełożonej generalnej, przygotowanie i przewodniczenie dwu Kapituł generalnych Kongregacji, wprowadzanie odnowy posoborowej życia konsekrowanego do życia, formacja ukrytych powołań (50 sióstr wytrwało do tej pory) i inne.

Zbadany został grób, pokój, gdzie zmarła, i inne miejsca w klasztorze w Znojmie-Hradišciu, czy nie były tam jakieś znaki kultu liturgicznego.

I jak potoczyło się w Watykanie?

Uroczyste otwarcie dokumentacji zapieczętowanej, nominacja postupatora rzymskiego, relatora kauzy, pod jegoż przewodnictwem postulator z swoją współpracowniczką  przygotowywał książkę Positio o heroiczności jej cnot.Postulatorem został nominowany  Mons. ThDr. Josef Laštovica. Przy jego pracy wspomagała go SM. Remigie Češíková SCB. Dnia 4. listopadu 2009 roku obaj przedali tę gotową książkę w Kongregacji dla kauz świętych do następnego badania ze strony Kościoła.

Po tym kroku została siostra Remigie Češíková SCB z dniem 1. stycznia 2012 nominowana potulatorką procesu. W międzyczasie odbywały się badania życia Matki Wojciechi w Kongregacji dla kauz świętych. Dwie grupy, najpierw kongregacja teologów (dnia 29. pażdziernika 2013 roku), i po niej kardynałów a biskupów (dnia 28. listopadu 2014 roku) badały neizależnie na sobie, pojedyńczo i potem razem w grupie, heroiczność cnot, życia i śmierci Sługi Bożej.

Prefekt kongregacji Kardynał Angelo Amato, SDB, zaprezentował następnie rezultaty tych badań w tajnym konzystorium Ojcu świętemu Francziszkowi, i ten dnia 6. Grudnia 2014 roku zatwierdził dekret o heroicności cnot. Zakomunikował on tym aktem, że Sługa Boża może liczyć się za wzór do naśładowania. Też otrzymała ona tytuł venerabilis – czczigodna. Tym aktem zakończono badania życia czczigodnej Sługi Bożej (dekret – prezentacja).

Lecz do zakończenia procesu beatyfikacyjnego niezbędne jest cudowne uzdrowienie za wstawiennictwem Sługi Bożej.Trzeba doświadczyć uzdrowienie z takiej choroby lub stanu patologicznego, w którym według aktualnego stanu nauki medycyńskiej nie ma już żadnej pomocy ludzkiej. Lekarze powinni wydać zadokumentowaną deklarację z detalicznym popisem choroby, stan przed uzdrowieniem i po nim, gdy jednak uzdrowienie musi mieć charakter trwały. Jest rzeczą podstawową i bardzo ważną, żeby modlitwy wstawiennicze konały się tylko za wstawiennictwem tej jedynej kandydatki świętości.

Sprawdzenie cudu żąda sobie ścisły postęp. Po diecezjalnym śledzeniu według jasno zdefiniowanych instrukcji i po oświadczeniu lekarzy naśladuje w Kongregacji dla kauz świętych  podwójna komisja lekarzy-fachowców. Dopiero wtedy komisja kardynałów po pierwszy raz wysłowi się, że w tym wypadku chodzi o uzdrowienie cudowne, po ludzku nie wytłumaczalne, i potem przeda całą sprawę Ojcu świętemu. Tym samym odkrywa się drogę do beatyfikacji. Przyjmijmy tę rzeczywistość jako dar Boży dla Kościoła w naszej Ojczyżnie.  

Aby można było osiągnąć cudu, ponownie została założona grupa modlitewna, która regularnie módli się za beatyfikację, za nowy dorost i też za uzdrowienie i Boża pomóc dla wielu chorych  i potrzebnych ludzi, którzy powierzają się modlitwom wstawienniczym (modlitwy z Matką Wojciechą).

Składki finansowe na bieżący proces Matki Wojciechi Hasmandowej można przysyłać na konto:

27-2072820437/0100
Komerční banka
Kaiserštejnský palác
Malostranské nám. 37/23
Praha 1
variabilní symbol: 1988

Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać!